Regulamin korzystania z serwisu Jak.gazeta.pl

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco:

 • 1. Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu Jak.gazeta.pl, stanowiący regulamin w rozumieniu Ustawy, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agorę na rzecz Użytkowników prowadzonego przez nią Serwisu Jak.gazeta.pl, obejmujący zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika oraz zasady umieszczania i publicznego udostępniania w Serwisie Jak.gazeta.pl Treści

  2. Agora - Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości 50 937 386 PLN, wpłacony w całości, wydawca i administrator Serwisu Jak.gazeta.pl, adres serwisu korporacyjnego: www.agora.pl ;

  3. Serwis Jak.gazeta.pl - serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie Treści ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony przez Agorę w obrębie Portalu pod aktualnym adresem http://jak.gazeta.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;

  4. Portal - portal internetowy prowadzony przez Agorę pod aktualnym adresem URL http://www.gazeta.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;

  5. Pytanie - oznacza zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika w Serwisie Jak.gazeta.pl pytanie o charakterze informacyjno-edukacyjnym;

  6. Odpowiedź - oznacza zamieszczoną, przechowywaną i rozpowszechnianą przez Użytkownika w Serwisie Jak.gazeta.pl odpowiedź na Pytanie innego Użytkownika, w formie opracowania, statystyk, wykresu, notki, komentarza, obrazu (pliki JPG i GIF) oraz innych treści (np. pliki dźwiękowe, filmy);

  7. Treści - wszelkie teksty w formie Pytań i Odpowiedzi (o charakterze informacyjnym, edukacyjnym itp.);

  8. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika Serwisu Jak.gazeta.pl;

  9. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204);

  10. Netykieta - spis zasad zamieszczania Treści przez użytkowników Internetu dostępny pod adresem http://forum.gazeta.pl/forum/0,62605,1617503.html.

§ 2

 • 1. Regulamin określa zasady realizacji przez Agorę na rzecz Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania Treści ich autorstwa i publicznego udostępniania ich na stronach Serwisu Jak.gazeta.pl.

  2. Użytkownik korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, w tym w szczególności umieszczając w nim dowolną Treść potwierdza, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  3. Użytkownik zamieszczając w serwisie Jak.gazeta.pl swoje dane (w tym dane osobowe) lub fotografie deklaruje, że są one prawdziwe i nie naruszają żadnych praw autorskich i osobistych.

§ 3

 • 1. W ramach świadczenia usługi Agora udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Portalu (w zakresie określonym przez Agorę) oraz dostarcza oprogramowanie w celu zamieszczania i publicznego udostępniania Treści, na warunkach określonych postanowieniami Regulaminu.

  2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu gazeta.jak.pl w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz informacyjno-edukacyjnym charakterem Serwisu Jak.gazeta.pll.

  3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w Serwisie Jak.gazeta.pl, w tym za zawartość i formę zamieszczanych Treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.

  4. Agora zastrzega, iż nie kontroluje zawartości Treści zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Jak.gazeta.pl. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, prawnych, finansowych, podatkowych lub technicznych zalecamy konsultację ze specjalistą w danym zakresie.

  5. Agora zastrzega sobie prawo do edycji Treści oraz jej korekty redakcyjnej pod względem poprawności językowej, estetycznej lub wizualnej.

  6. Korzystanie z Serwisu Jak.gazeta.pl jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

  - minimalne wymagania: łącze internetowe o przepustowości 1Mb/s; komputer z procesorem Celeron 2.4GHz; 1GB pamięci operacyjnej RAM i 128MB pamięci ram karty graficznej

  - optymalne wymagania: łącze internetowe o przepustowości co najmniej 3Mb/s; komputer z procesorem Core 2 Duo 1.6GHz, Intel Atom N330 lub lepszym; 2GB pamięci RAM

§ 4

 • 1. Usługa będąca przedmiotem Regulaminu jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Portalu.

  2. Użytkownikiem Serwisu Jak.gazeta.pl może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

  3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnych usług w Serwisie Jak.gazeta.pl po zaakceptowaniu treści Regulaminu.

  4. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta w Serwisie Jak.gazeta.pl przez podanie loginu i hasła dostępu przyporządkowanych mu w Portalu.

  5. W celu zamieszczenia Odpowiedzi Użytkownik będzie poproszony o podanie pełnych danych, w tym danych osobowych. Jednakże, Użytkownik może zastrzec w formularzu dedykowanym do tego celu, że nie wyraża zgody na udostępnianie jego danych osobowych pozostałym Użytkownikom Serwisu Jak.gazeta.pl. Wówczas Użytkownik taki będzie prezentowany pod nickiem "Użytkownik".

  6. Wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z konta przesyłane będą na adres poczty elektronicznej Użytkownika przyporządkowanego mu w Portalu lub na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.

§ 5

 • 1. Zamieszczenie jakichkolwiek Treści na stronie Serwisu Jak.gazeta.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

  2. Poprzez umieszczenia Treści w Serwisie Jak.gazeta.pl, Użytkownik oświadcza, że zamieszczone Treści nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych Treści w Serwisie Jak.gazeta.pl.

§ 6

Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach Serwisu Jak.gazeta.pl działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:

 • a) umieszczanie przez użytkowników na stronach Serwisu Jak.gazeta.pl Treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

  b) umieszczanie przez użytkowników na stronach Serwisu Jak.gazeta.pl materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.

§ 7

 • 1. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu Jak.gazeta.pl Treści mających charakter:

 • a) przekazów reklamowych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu,

  b) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.

 • 2. Umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu Jak.gazeta.pl przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie:

 • a) przez uczestników na stronach oznaczonych przez Agorę jako ogłoszeniowe,

  b) przez uprawnionych przez Agorę uczestników na stronach oznaczonych przez Agorę, jako sponsorowane,

  c) przez uprawnionych przez Agorę uczestników na stronach oznaczonych przez Agorę jako strony z udziałem przedstawiciela określonego produktu, reprezentującego konkretną markę, towar lub usługę; wypowiedzi uczestników mających status przedstawiciela określonego produktu oznaczone są wyróżnionym kolorem.

§ 8

Agora zastrzega sobie prawo do: 1) czasowego (tj. do czasu wyjaśnienia wątpliwości) zablokowania dostępu do wątku, zdjęcia lub komentarza w sytuacji powzięcia wiadomości, że treść wątku, zdjęcie lub komentarz może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, 2) usuwania Treści naruszających postanowienia § 6 i § 7 Regulaminu, 3) blokowania uczestnictwa w Serwisie Jak.gazeta.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia § 6 i § 7 Regulaminu.

§ 9

Przy publikacji zamieszczonych przez Użytkownika Treści Agora może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu Gazeta.pl przy zamieszczaniu Treści. Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Agora może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Serwisu Jak.gazeta.pl sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 10

 • 1. Agora dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu Jak.gazeta.pl i udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Agora zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu Jak.gazeta.pl , przy czym Agora dołoży wszelkich starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 godziny w każdym tygodniu udostępniania Jak.gazeta.pl .

  2. Agora może wprowadzić w Serwisie Jak.gazeta.pl dodatkowe odpłatne usługi - w takim wypadku Agora określi zasady nabywania dodatkowych odpłatnych usług, w tym zasady odpłatności, z zastrzeżeniem, że jakakolwiek odpłatność będzie obciążać Użytkownika, a zasady ich nabywania będą obowiązywać Użytkownika - pod warunkiem uprzedniego jednoznacznego zaakceptowania przez niego zasad nabywania usług oraz wysokości należnego Agorze z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 11

Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Agorę jego danych osobowych w celach marketingowych oraz na wysyłanie przez Agorę na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od Agory lub jej kontrahentów. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Agorę w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu Jak.gazeta.pl, a także w prawnie usprawiedliwionym celu Agory, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Agory, a pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika odrębnej zgody - w celach marketingowych, zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady ochrony prywatności użytkowników określa dokument „Ochrona prywatności” - udostępniany na stronie Portalu Gazeta.pl pod adresem (http://serwisy.gazeta.pl/onas/1,30467,775864.html). Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie od Agory na udostępniony adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od Agory lub jej kontrahentów, może być w każdej chwili odwołana. Odwołanie zgody może nastąpić pocztą elektroniczną na adres pomoc@agora.pl lub pisemnie na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

§ 12

 • 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Jak.gazeta.pl, zamieszczonych Treści oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres jak-redakcja@gazeta.pl lub listownie na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

  2. Odpowiedź na reklamację udzielona zostanie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 13

 • 1. Regulamin obowiązuje od 28.05.2013 roku.

  2. Agora zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, tj. następujących: zmiana przepisów prawa, wystąpienie okoliczności, z których będzie wynikało, że dane postanowienie Regulaminu narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy zapewniające ochronę konsumentów, zmiana funkcjonalności Serwisu Jak.gazeta.pl, której celem jest ułatwienie Użytkownikom korzystanie z usługi, a zmiana ta będzie wymagała zmiany Regulaminu lub wprowadzenie nowych funkcji Serwisu Jak.gazeta.pl, które wymagają zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Agora powiadomi Użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont podane przy zakładaniu konta w Portalu lub kont podanych w formularzu rejestracyjnym na 1 miesiąc przed wejściem w życie zmian.

  3. Użytkownikowi przysługuje prawo do zaprzestania korzystania z usług Agory, w tym do zamknięcia założonego konta w Serwisie Jak.gazeta.pl, w każdym czasie, w tym w przypadku zmiany Regulaminu. Żądanie zamknięcia konta oraz inną korespondencję dotyczącą zaprzestania korzystania z konta należy nadesłać na adres e-mail: pomoc@agora.pl lub pisemnie na adres Agory określony powyżej w niniejszym Regulaminie.

  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

  5. Agora ma prawo do prowadzenia działalności reklamowej w Serwisie Jak.gazeta.pl, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji zdjęć i komentarzy zamieszczonych w Serwisie Jak.gazeta.pl przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Serwisu Jak.gazeta.pl.